Algemene voorwaarden Blue Squid Global IT Solutions B.V. Versie 2020

Dit zijn onze algemene voorwaarden.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om met ons contact te zoeken via

U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer

Wij hebben te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 01 – Definities

Artikel 02 – Toepasselijkheid

Artikel 03 – Offertes en aanbiedingen

Artikel 04 – De overeenkomst

Artikel 05 – Gebruik software

Artikel 06 – Beschikbaarheid en onderhoud van de software

Artikel 07 – Prijs

Artikel 08 – Betaling en incassokosten

Artikel 09 – Conformiteit en garanties

Artikel 10 – Levering

Artikel 11 – Wijzigen opdracht

Artikel 12 – Opzegging

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geheimhouding

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden opgesteld door Blue Squid Global IT Solutions B.V.
 2. Blue Squid Global IT Solutions B.V.: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Blue Squid Global IT Solutions B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77984749 en gevestigd te (2511 BZ) ‘s-Gravenhage aan het Spui 418.
 3. Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst -op afstand- aangaat met Blue Squid Global IT Solutions B.V..
 4. Klant: degene die een samenwerking aangaat met Blue Squid Global IT Solutions B.V. of degene die een dienst afneemt.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Blue Squid Global IT Solutions B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Blue Squid Global IT Solutions B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 9. Abonnement: Diensten die Blue Squid Global IT Solutions B.V. aanbiedt die een langere looptijd hebben en waarvoor de klant een maandelijkse of jaarlijkse factuur ontvangt.
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Blue Squid Global IT Solutions B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Blue Squid Global IT Solutions B.V. en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Blue Squid Global IT Solutions B.V. zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van klanten en/of derden zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de klant en Blue Squid Global IT Solutions B.V..

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door Blue Squid Global IT Solutions B.V. gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en hebben een geldigheid van 30 dagen.
 2. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht en geeft geen garantie voor dezelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.
 3. De klant dient diverse (persoons)gegevens te verstrekken voor de opgestelde offertes en/of opdrachten. Blue Squid Global IT Solutions B.V. mag ervan uitgaan dat de aangeleverde gegevens kloppen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 5. Alle afbeeldingen en informatie die getoond worden -al dan niet op de website van Blue Squid Global IT Solutions B.V.- zijn waarheidsgetrouw weergegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Blue Squid Global IT Solutions B.V. niet.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de offerte, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden. 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blue Squid Global IT Solutions B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Blue Squid Global IT Solutions B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal Blue Squid Global IT Solutions B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Blue Squid Global IT Solutions B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Gebruik software

 1. De klant ontvangt van Blue Squid Global IT Solutions B.V. een account waarmee de klant toegang krijgt tot de software. De klant kan met dit account diverse accounts voor de organisatie aanmaken. Alle accounts mogen enkel gebruikt worden door één persoon.
 2. De klant dient de accountgegevens en het wachtwoord strikt geheim te houden. De klant is aansprakelijk voor alle handelingen die op en namens het account worden verricht.
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van de internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens de systeem-vereisten van Blue Squid Global IT Solutions B.V. nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Blue Squid Global IT Solutions B.V. heeft het recht om uw account te blokkeren indien een redelijk vermoeden ontstaat dat u in strijd handelt met de wet of de overeengekomen overeenkomst. Tevens behoudt Blue Squid Global IT Solutions B.V.

het recht voor om nadere handelingen aan misbruik van het account te verbinden.

Artikel 6. Beschikbaarheid en onderhoud van de software

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal ervoor zorgen dat de klant de software kan gebruiken zolang u een overeenkomst heeft gesloten met Blue Squid Global IT Solutions B.V.. Blue Squid Global IT Solutions B.V. heeft een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat u 24/7 toegang heeft tot de software.
 2. Blue Squid Global IT Solutions B.V. kan de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen wegens onderhoud, hierbij probeert Blue Squid Global IT Solutions B.V. het onderhoud buiten kantoortijden in te plannen en ontvangt de klant te allen tijde een e-mail met de geplande werkzaamheden, tenzij een noodgeval zich voordoet.
 3. Blue Squid Global IT Solutions B.V. houdt het recht voor om de Software en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Software te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Blue Squid Global IT Solutions B.V. kan geen garantie bieden in verband met foutloze software, wel hebben wij een inspanningsverplichting om de software zo goed als foutloos te laten functioneren. Mocht er toch een fout of een storing in de software zitten dan verzoeken wij u om ons hiervan gelijk op de hoogte te stellen. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 5. Blue Squid Global IT Solutions B.V. is gerechtigd om werkzaamheden (deels) te laten verrichten door derden. Blue Squid Global IT Solutions B.V. is geheel verantwoordelijk voor de werkzaamheden die deze derden verrichten.

Artikel 7. Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Blue Squid Global IT Solutions B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Blue Squid Global IT Solutions B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en of spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan Blue Squid Global IT Solutions B.V. niet worden verplicht voor deze (foutieve) prijzen te leveren.
 5. Blue Squid Global IT Solutions B.V. kan elk jaar de overeengekomen prijzen indexeren.

Artikel 8. Betaling en incassokosten.

 1. De klant moet te allen tijde binnen de overeengekomen termijnen op de factuur betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Blue Squid Global IT Solutions B.V. te melden.
 3. Als de klant de factuur niet op tijd betaalt, is de klant na het versturen van een herinnering van rechtswege in verzuim en is Blue Squid Global IT Solutions B.V. gerechtigd om de werkzaamheden en de toegang, al dan niet tijdelijk, op te schorten. De klant is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Als klant in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Blue Squid Global IT Solutions B.V.. De incassokosten worden als volgt berekend waarbij de minimale incassokosten € 40,- bedragen: a. 15% over de eerste € 2.500;
  1. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  2. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  3. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  4. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 5. De volledige vordering van Blue Squid Global IT Solutions B.V. op klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Klant failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  2. Het bedrijf van klant ontbonden of geliquideerd wordt;
  3. Klant onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 9. Conformiteit en garantie

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. De klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt, toegang krijgt tot de systemen of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. De klant dient de resultaten van het onderzoek en de eventuele wijzigingen binnen één (1) maand na levering te geven aan Blue Squid Global IT Solutions B.V..

Artikel 10. Levering

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten.
 2. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is gerechtigd om derden in te schakelen.
 3. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal de levering van de software uitvoeren binnen de overeengekomen leveringstermijn.
 4. Indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. niet kan leveren voor de overeengekomen datum dan kan de klant -na het versturen van een schriftelijke ingebrekestelling- de overeenkomst ontbinden indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. in gebreke blijft na de termijn in de ingebrekestelling of indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. niet met een passende oplossing komt. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal het eventuele betaalde bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11. Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Blue Squid Global IT Solutions B.V. kan de overeengekomen prijs bij wijzigingen verhogen of verlagen. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Blue Squid Global IT Solutions B.V. mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 12. Opzegging

 1. Elke opdracht heeft een minimale looptijd van één (1) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan de overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 2. Indien de klant zich niet houdt aan de opzegtermijn en niet tijdig opzegt, dan zal de overeenkomst tussen Blue Squid Global IT Solutions B.V. en de klant voor eenzelfde periode automatisch verlengd worden.
 3. Indien de klant opzegt zal de klant per einddatum geen toegang meer hebben tot de software. Mocht de klant alsnog toegang willen tot de klantgegevens, dan kunnen deze door Blue Squid Global IT Solutions B.V. verstrekt worden tegen een vergoeding voor de werkzaamheden.

Artikel 13. Klachtenregeling

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. beschikt over klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de software, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blue Squid Global IT Solutions B.V..
 3. Bij Blue Squid Global IT Solutions B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een (on)voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Blue Squid Global IT Solutions B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Blue Squid Global IT Solutions B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. is zich bewust dat de informatie die de klant deelt met Blue Squid Global IT Solutions B.V. en opslaat een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Hierdoor zijn alle medewerkers gebonden aan de verplichting om alle gegevens in de systemen geheim te houden.
 2. Blue Squid Global IT Solutions B.V. neemt hierdoor tevens passende technische en organisatorische maatregelen om de systemen en persoonsgegevens te beschermen.
 3. Blue Squid Global IT Solutions B.V. heeft met (sub)verwerkers heldere en duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de software, de geheimhouding, de beveiliging van de gegevens. Hierdoor is de geheimhouding te allen tijde gewaarborgd.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de betrokkenen en daarbij voor het informeren en bijstaan van de rechten van de betrokkenen. Blue Squid Global IT Solutions B.V. zal nooit ingaan op verzoeken van betrokkenen en zal hierbij te allen tijde verwijzen naar de klant.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. behoudt alle rechten op door hem gemaakte aanbiedingen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, domeinnamen, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Gegevens die de klant invoert in de systemen over bijvoorbeeld de leveranciers zijn eigendom van de klant zelf.
 3. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Squid Global IT Solutions B.V..
 4. Alles dat Blue Squid Global IT Solutions B.V. levert, blijft eigendom van Blue Squid Global IT Solutions B.V. totdat klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen, met uitzondering van de SaaS oplossingen. Deze blijven te allen tijde eigendom van Blue Squid Global IT Solutions B.V..
 5. Als Blue Squid Global IT Solutions B.V. zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Blue Squid Global IT Solutions B.V. om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Blue Squid Global IT Solutions B.V. deze terug kan nemen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Blue Squid Global IT Solutions B.V. garandeert dat alle diensten en producten voldoen aan alle specificaties die opgegeven zijn. In geval van fouten zal Blue Squid Global IT Solutions B.V. deze zo spoedig mogelijk herstellen. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat er fouten ontstaan in de programma’s. Blue Squid Global IT Solutions B.V. streeft ernaar om te zoeken naar een passende oplossing in overleg met de klant. Hierbij is Blue Squid Global IT Solutions B.V. alleen aansprakelijk voor directe schade van de klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Blue Squid Global IT Solutions B.V..
 2. Blue Squid Global IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, voor directe of indirecte schade veroorzaakt door derden, voor nevenschade, voor gevolgschade -zoals gederfde omzet en gemiste kansen- of voor schade die voortvloeit uit eventuele onnauwkeurigheden in het systeem.
 3. Tevens is Blue Squid Global IT Solutions B.V. niet aansprakelijk bij overmacht situaties. Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van de wet -ook bij (toe)leveranciers- en storingen in het netwerk welke niet te wijten zijn aan Blue Squid Global IT Solutions B.V..
 4. Indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. aansprakelijk is gesteld dient er allereerst een ingebrekestelling te zijn verstuurd. Blue Squid Global IT Solutions B.V. dient immers in de gelegenheid gesteld te worden om eventuele gebreken te verhelpen. Indien Blue Squid Global IT Solutions B.V. alsnog aansprakelijk wordt gesteld en wij deze aansprakelijkheid erkend hebben dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot:
  1. het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Squid Global IT Solutions B.V. minus de eigen risico.
  2. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert beperkt tot eenmaal het factuurbedrag.
  3. Indien de opdracht een langere looptijd heeft, beperkt tot de laatste zes facturen tezamen.

Artikel 17. Nietigheid, geschillen en toepasselijk recht

 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77984749.
 3. Op alle overeenkomsten, diensten, aanbiedingen en bestellingen offertes is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank te Nederland.